مهندسی برق و ابزار دقیق


خدمات مهندسی آنلاین

 • ترانسفورماتور های قدرت و فوق توزیع
 • راکتور های فشار قوی
 • جبران کننده ها ( خازنها)
 • سیستم های کنترل DCC
 • تاسیسات روشنایی
 • D/L لیست مدارک
 • نقشه های SLD تک حطی
 • نقشه های SLD تغذیه های داخلی LVAC & LVDC
 • تهیه Load List
 • نقشه های DCS سیستم کنترل
 • نقشه های جانمایی و Section Layout
 • نقشه های نمونه تابلو های LV , HV
 • نقشه های طرح سیستم مخابراتی
 • تهیه General Key Plan
 • تهیه P&ID
 • چک اسناد فنی
 • تهیه سایر مدارک مورد نیاز به درخواست مشتری
 • پرکردن فرم درخواست