مهندسی خرید


خدمات مهندسی آنلاین

  • تهیه مدرک خرید ( Inquiry)
  • تهیه و بررسی Data sheetبرآورد احجام
  • تهیه MTO
  • تهیه TBE
  • تهیه QCP Plan
  • تهیه Painting Spec
  • معرفی وندور های پیشنهادی همراه با ranking و سابقه کاری در ایران

مهندسی خرید